រឿន ប៉ហាយ

Rouen Porhay

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ-ITE

POPCORN TIMES

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-09-06

♦ ពិពណ៌​នាស្នាដៃ

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ក្នុង​ការមើលរឿង និង ទិ​ញសំបុត្រកុន ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

 • មានការ​កំណត់​ Email & password  ដើម្បី​ចូលទៅមើលការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​

Menu

 • Movie Menus: ​សម្រាប់​​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​ពីរឿង
 • About Me : ​ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន
 • Exit : ​សម្រាប់​ចាកចេញពី​កម្មវិធី​

Movie Menus មានការ​ជ្រើសរើស​​ប្រភេទ​រឿង​ដែល​អ្នកចូលចិត្ត

 • Input Movie: ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​របស់រឿងពី user
 • View Your Imformation:​សម្រាប់​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​របស់រឿង​ដែល​អ្នកបាន​បញ្ចូល​
 • Search ​សម្រាប់​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​របស់រឿង​ ​តាមរយៈ ID
 • Update ​សម្រាប់​កែរចនាសម្ព័ន្ធ​ទិន្នន័យ​របស់រឿង ​តាមរយៈ ID
 • Delete ​សម្រាប់​លុប​ទិន្នន័យ​របស់រឿង​តាមរយៈ ID
 • Back To MENU ​សម្រាប់​ចាកចេញពី Movie Menu មកកាន់ Menu

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​ 

 • C++ Programming Language
 • File binary
 • Dev C++
 • Username: porhay
 • Password: 7703

📥⁠ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយ​កម្មវិធី​