រឿន ប៉ហាយ

រឿន ប៉ហាយ

Rouen Porhay

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ-ITE

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Java Programing
  3. C++OOP

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន