យ៉ង់ ប៊ុនឡេង

យ៉ង់ ប៊ុនឡេង

Yong Bunleng

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Mobile App (Flutter)
  3. HTML+HTML5&CSS
  4. C++OOP
  5. C# Beginning