យ៉ង់ ប៊ុនឡេង

យ៉ង់ ប៊ុនឡេង

Yong Bunleng

ឆ្នាំសិក្សា 2023

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C++OOP
  4. C# Beginning