យ៉ង់ ប៊ុនឡេង

Yong Bunleng

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

Travel Agency Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ Assignment សិស្សអាហារូបករណ៍ (ជំនាញ Mobile App - Flutter) បញ្ចប់​វគ្គ​សរសេរ​កូដដំបូង C++ ដែល​មានសមាជិកក្រុម ៣នាក់ (Mr. Yong Bunleng, Miss Run Lihuo, Mr. Sam Sokunthea)

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល ដល់ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើការធ្វើ​ដំណើរ​កម្សាន្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរណ៍ ទៅកាន់​កន្លែងកម្សាន្តផ្សេងៗ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ ហើយ Admin អាច​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ ដូចជា​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់បុគ្គលិក គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់ Trip គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់ Hotel និងការ​គ្រប់គ្រង​លើ​ទិន្នន័យ​របស់អតិថិជន ដែល​ក្នុង​ Option ​នីមួយៗ​ Admin អាច​ធ្វើការ​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ ស្វែងរក​ទិន្នន័យ កែប្រែ​ទិន្នន័យ និងលុប​ទិន្នន័យ​តាម​តម្រូវ​ការចង់បាន ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖
→ Admin អាច login username and password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេង
Staff Management
- Add new staff, - View all staffs - Search Staff - Update staff - Delete staff

Trip Management
- Add new trip (Ex: From Siem Reap to Phnom Penh, time..., date...) - View trip - Search trip - Update trip, - Delete trip

Hotel Booking Service
- Add Hotel - View all Hotel - Search Hotel - Update Hotel - Delete Hotel

Customer Management
- Add new customer - View all customers - Search customer - Update customer - Delete customer

ផលវិបាក៖
- មិនអាច​ផ្លាស់ប្តូ Username និង Password បានឡើយ ។
- អាយុរបស់បុគ្គលិក​មិនអាច​បញ្ចូល​ក្រោម ១៨​ឆ្នាំ និងលើសពី ៧៥​ឆ្នាំ​បានឡើយ
បច្ចេកទេស​ប្រើ​
- C++ Programming Language - C++ File I/O (Binary File) - Dev C++
- HTML5 + CSS3 - Visual Studio Code - Adobe Photoshop

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង