ឡាច ដារ៉ូត

Lach Darot

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Football Payment Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2019-03-01

ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​បង្កើត​ឡើងមាននាទី​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់ក្លឹបកីឡា និង គណនាការ​ចំណាយ​របស់អតិថិជន ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

·ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ដោយ​ធ្វើការ​Login បើ​មិនទាន់​មានaccount​វានឹង​ទាមទារ​ឲ្យ​ធ្វើការ​Sign Upជាមុន

·អាច​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ និង គណនាការ​ចំណាយ​របស់អតិថិជន ដោយ​បញ្ចូល​ម៉ោង​ចាប់ផ្ដើម និង​ម៉ោង​បញ្ចប់​

·​មិនអាច​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ដ​ដែល​ៗ​

·​មិនអាច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​លើស២០តួ

·អាច​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​ដែល​បញ្ចូល​ហើយមកវិញ

·អាច​ធ្វើការ​កែប្រែ​ទិន្នន័យ តាមរយៈ​IDរបស់អតិថិជន

·អាច​ធ្វើការ​លប់​ទិន្នន័យ តាមរយៈ​IDរបស់អតិថិជន ឬ​លប់​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​

·អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ តាមរយៈ​IDរបស់អតិថិជន

·អាច​បញ្ចូល​តម្លៃ​របស់​ប្រភេទ​តារាង និងកែប្រែ​តម្លៃ​បាន

·មាន​របាយការណ៍​ចំណូលប្រចាំថ្ងែ និងខែ

· មានការ​បង្ហាញ​ប្រភេទ​តារាងបាល់

· មានការ​បង្កើត account បន្ថែម​

· លុប account ទាំងអស់​

· អាច​ធ្វើការ​កែប្រែ password របស់ account

· អាច​ធ្វើការ log out

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

  • C++ Programming Language
  • Dev C++
  • File

    ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង