ឡាច ដារ៉ូត

ឡាច ដារ៉ូត

Lach Darot

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Android Application Development
  2. C/C++
  3. Mobile App (Flutter)
  4. Computer Foundation
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming