ស៊ឹម សុវណ្ណដែត

ស៊ឹម សុវណ្ណដែត

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃ