ស៊ឹម សុវណ្ណដែត

ស៊ឹម សុវណ្ណដែត

SEM SovanDeth

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap