គង់ ម៉េងហួរ

គង់ ម៉េងហួរ

Kong Meng Hour

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន