គង់ ម៉េងហួរ

គង់ ម៉េងហួរ

Kong Meng Hour

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន