គង់ ម៉េងហួរ

គង់ ម៉េងហួរ

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming

ស្នាដៃ