ប៉េ ពន្ឋរាយ

ប៉េ ពន្ឋរាយ

Pe Punreay

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Mobile App (Flutter)
  3. HTML+HTML5&CSS
  4. C++OOP
  5. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន