សុខ​ ហៃ

សុខ​ ហៃ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++

ស្នាដៃ