សុខ​ ហៃ

Sok Hai

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

Student Information System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-06-10

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖
កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ផ្ទុក និង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​របស់សិស្ស មាន​ដូចជា លេខID ឈ្មោះ ភេទ លេខទូរស័ព្ទ វគ្គ​សិក្សា និង ប្រាក់​ដែល​បានបង់ ។ ហើយលើសពីនេះទៅទៀត វា​ក៏​អាច​បង្ហាញ​ប្រាក់​ដែល​សិស្សបានបង់សរុប​ទាំងអស់​ផងដែរ ។
លក្ខណ:​ពិសេស​៖
• មាន​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ដោយអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ Login Username & Password ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ​ទៅតាម​អ្វី​ដែល​បាន​កំណត់ ដើម្បី​បន្តកាងារ​ខាងក្រោម​
• អាច​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​
• មិនអាច​បញ្ចូល ID ដូច​គ្នា​បាន
• អាច​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​បាន​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ និងប្រាក់​ដែល​សិស្សបានបង់សរុប​ទាំងអស់​ផងដែរ
• អាច​ពិនិត្យ​មើលសិស្ស​ដែល​មិនទាន់​បង់ប្រាក់
• អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក កែប្រែ ឫ​ក៏​លុប​ព័ត៌មាន​បានតាមរយ: លេខ ID
• មាន Row និងColumns ច្បាស់លាស់ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មានភាពងាយស្រួស
• មានការរចនា​នូវ​ពណ៍អក្សរ និងតារាង
• អាច​ធ្វើការ Log out បាន
♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

• Dev C++
• C++ Programming Language

Username = "Admin"

Password = "12345"

📥⁠ ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង