​ប្រ​ពន្ធ័​ការពារ​កុំព្យូទ័រ​ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ិ

បង្កើតដោយ៖ លាម លីរតនា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ៖

 ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

​បញ្ជាក់​៖ username = a និង password = 1

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​