លាម លីរតនា

លាម លីរតនា

Leam Lirothtana

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming
  6. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap