លូ សួនសម្បូណ៍

លូ សួនសម្បូណ៍

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. C# Database Programming

ស្នាដៃ