ប្រ​ពន្ធ័​គ្រប់គ្រង​សៀវភៅស្នាក់នៅ

បង្កើតដោយ៖ លូ សួនសម្បូណ៍
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

BookManagement System គឺជា​កម្មវិធី​សាមញ្ញមួយ​ដែល​គេ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្លាស់ប្ដូរពីការ​សិក្សា​ទុក​ទិន្នន័យ​ជាឯកសារ ទៅជាការរក្សា​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​កុំព្យូទ័រ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​បញ្ចូល កែប្រែ លុប ស្វែងរក និង បោះពុម្ព​ទិន្នន័យ​ជាដើម ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​