ឆន វិឆ័យ

Chhorn Vichhai

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Digital Clock

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2023-11-20

♦ ពិណ៌នាស្នាដៃសិស្ស៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ក្នុង​ការដល់ការ​កំណត់​ពេលវេលា ការ​កំណត់​កាលបរិច្ឆេទ​បង្ហាញ​ពេលវេលាត្រឹមត្រូវ

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- បង្ហាញ​ពីរបៀប​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី (Digital Clock) ដោយការ​ប្រើ arrow key ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស Menu

+ MENU

→ World Clock : ការ​បង្ហាញ​ម៉ោង​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជា​ម៉ោង​សកល (24 PM)

→ Stop watch : ការ​កំណត់​នាទី ដើម្បី​សកម្មភាព​ណាមួយ → Start : ចាប់ផ្តើម​កំណត់​នាទី ឬ​ចាប់ផ្តើមពីនាទី​ណាមួយ​

→ Stop : បញ្ចប់​ការ​កំណត់​នាទី → Reset : ចាប់ផ្តើម​កំណត់​នាទីសារថ្មី ចាប់ពី (០០) ម្តងទៀត

→ Alarm : ការ​កំណត់​ម៉ោង​សម្រាប់​រោទ៍

Setting

→ Time format : ការ​កំណត់ ឬ​ផ្លាស់ប្តូ​ម៉ោង​ឲ្យ​បង្ហាញ​ជា​ម៉ោង​សកល (24PM) ឬ​ម៉ោង​តាមតំបន់ (12PM)

→ Time Colors : ការ​កំណត់ ឬ​ផ្លាស់ប្តូពណ៌​ម៉ោង → Alarm Sound : ការ​កំណត់ ឬ​ផ្លាស់ប្តូ​សំឡេង​ម៉ោង​រោទ៍

+ Calendar

→ Nowadays : ប្រតិទិន​បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន  → Find day : បង្ហាញ​កាលបរិច្ឆេទតាមការ​កំណត់​

→ Special day : កំណត់​ថ្ងៃ​សំខាន់ ឬ​ថ្ងៃ​ពិសេស​

♦ ផលវិបាក៖

- រាល់ការកែប្រែ ឬ​ផ្លាល់ប្តូការ​កំណត់ ត្រូវបាន​បាត់​នៅពេល​បិទ​កម្មវិធី​

បច្ចេកទេស​ប្រើ​

- C++ Programing Language - Dev C++

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​