សាយ សុផាន់ណារ៉ុង

សាយ សុផាន់ណារ៉ុង

Say Sophannarong

មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. SQL Server 2008 (Developer)
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន