សាយ សុផាន់ណារ៉ុង

Say Sophannarong

មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

Pawn Shop Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បញ្ចាំ, លស់, បង់ការ, បង់រំលស់ និង ដាច់ ថែមទាំង​គ្រប់គ្រង​់ពត័មានរបស់បុគ្គលិក​នីមួយៗ តាមស្ថាប័ន​លក្ខណៈ​ខ្នាតតូច ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • មាន Security ក្នុង​ការ​ការពារ​កម្មវិធី​កុំ​ឲ្យ​នាក់ផ្សេង​ប្រើ​ប្រាស់​
  • User Account ងាយស្រួល Backup Password មកវិញ
  • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការបញ្ជូល​ទិន្នន័យ​ដល់ Users
  • ​បង្ហាញ​របាយការណ៍​ច្បាស់លាស់ ទាំងបញ្ជាំ ,លស់ និងដាច់
  • គណនាការប្រាក់ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នាពេល​ដែល​លស់ និងបង់ការ
  • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការស្វែករក​ទិន្នន័យ​
  • មាន Interface មានភាពសាមញ្ញ

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

  • Visual Studio Enterprise 2015
  • SQL Server 2014
  • Microsoft Report
Username : test1
Password : 123
📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង