សាយ សុផាន់ណារ៉ុង

Say Sophannarong

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

Pawn Shop Managemen

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នះធ្វើឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​់​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ហាងបញ្ជាំ

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​មក្មវិធីនេះបានចាំបាច់ត្រូវ Username និង Password ជាមុនសិន
  • ​ប្រើ Menu និង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជ្រើសរើស​ដោយ​ប្រើ Arrow Key (Up, Down)
  • មាន​លទ្ធភាព​កត់ត្រាពត៏មាននៃការ បញ្ជាំ រំលស់
  • មាន​លទ្ធភាព​បង្ហាញ​ពត៏មាននៃការ បញ្ជាំ រំលស់
  • មាន​លទ្ធភាព​កែប្រែពត៏មាននៃការ បញ្ជាំ រំលស់
  • មាន​លទ្ធភាព​លុបពត៏មាននៃការ បញ្ជាំ រំលស់
  • គណនា​តម្លៃ​សេវារំលស់​ទៅតាម តម្លៃ ចំនួន​ថ្ងៃ​
  • គណនាដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​ចំនួន​ថ្ងៃ​នៃការបញ្ជាំ​ទៅតាម​កាលបរិច្ឆេទ
បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖
  • C++ Programming Language
  • File
Username : admin

Password : admin

ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង