សាយ សុផាន់ណារ៉ុង

Say Sophannarong

មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

Pawn Shop Management

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-04-12

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះធ្វើឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ហាងបញ្ជាំ

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

 • ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​មក្មវិធីនេះបានចាំបាច់ត្រូវ Username និង Password ជាមុនសិន
 • ​ប្រើ Menu និង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ជ្រើសរើស​ដោយ​ប្រើ Arrow Key (Up, Down)
 • មាន​លទ្ធភាព​កត់ត្រាពត៏មាននៃការ បញ្ជាំ រំលស់
 • មាន​លទ្ធភាព​បង្ហាញ​ពត៏មាននៃការ បញ្ជាំ រំលស់
 • មាន​លទ្ធភាព​កែប្រែពត៏មាននៃការ បញ្ជាំ រំលស់
 • មាន​លទ្ធភាព​លុបពត៏មាននៃការ បញ្ជាំ រំលស់
 • គណនា​តម្លៃ​សេវារំលស់​ទៅតាម តម្លៃ ចំនួន​ថ្ងៃ​
 • ABOUT US ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ព័ត៍មាន​របស់អ្នក​បង្កើត​កម្មវិធី​
 • គណនាដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​ចំនួន​ថ្ងៃ​នៃការបញ្ជាំ​ទៅតាម​កាលបរិច្ឆេទ

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

 • C++ Programming Language
 • File

Username : admin

Password : admin

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង