លី សុពុទ្ឋា

លី សុពុទ្ឋា

Ly Soputhea

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. OOP PHP
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL
  6. C# Beginning
  7. C# Database Programming
  8. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap