លី សុពុទ្ឋា

លី សុពុទ្ឋា

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. JavaScript
  3. OOP PHP
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL
  6. C# Beginning
  7. C# Database Programming
  8. Website Design With CSS

ស្នាដៃ