សួង រ៉ាម៉ន

Soung Ramorn

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

StarMart Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ក្នុង​គោល​បំណង​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​ពត័មានរបស់ លក់ទំនិញ ការផ្គត់ផ្គង បុគ្គលិក អតិថិជន 

​♦ លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​៖

- ​បញ្ចូល កែប្រែ និង លុប រាល់ពត័មាន​ដែល​មាន​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ទាំងមូល​

- ​សុវត្ថិភាព​របស់​ប្រព័ន្ធ​ដោយ​ធ្វើការ Login មុន​ប្រើ​ប្រាស់​

- ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​Database SQL Server យ៉ាង​មាន​សុវត្ថិភាព​

- មានការគណនា​នូវ​តម្លៃ​រាល់ទំនិញ​នីមួយៗ ដោយ​ប្រើ​ Calculator 

​បច្ចេកវិទ្យា និង​កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

- Microsoft Visual Studio (C#)  2012

Microsoft SQL Server 2008

📥 ⁠ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​