សួង រ៉ាម៉ន

សួង រ៉ាម៉ន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming

ស្នាដៃ