សួង រ៉ាម៉ន

សួង រ៉ាម៉ន

Soung Ramorn

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន