ហេង វិជ្ផា

ហេង វិជ្ផា

Heng Vichea

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP