ហេង វិជ្ផា

ហេង វិជ្ផា

​មកពី ៖ American Intercon School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++

ស្នាដៃ