តាន់​ ហាងសាផូ

Tan HangSapho

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

School Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2022-12-05

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងជា​ពិសេស​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការងារ​របស់ Administration ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៃ ថ្នាក់​រៀន សិស្ស គ្រូ សាលា និង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​ដែល Admin បាន​បញ្ចូល ហើយអាចទុក​ទិន្នន័យ​នោះជាអចិន្ត្រៃយ៍បាន

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

ដើម្បី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ជំហានដំបូងត្រូវ​បញ្ចូល​នៅ USERNAME និង PASSWORD ជាមុនសិន ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់ Option បន្ទាប់ មាន​ដូចជា​៖

+ Menu
- Principal - Teacher - Student
+ Principal
- Insert Teacher - View Teacher and Student - Delete - Search - Update
+ Teacher
- Insert Student - View Student - Search - Delete Student
+ Student Info
- View Student List - View Score - Search Student

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

  •  C++ Programming Language
  • DEV C++
  • File Binary

User: admin Password: 1234

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​