ចាន់ ភូមរ៉ា

ចាន់ ភូមរ៉ា

Chan Phumra

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន