ចាន់ ភូមរ៉ា

Chan Phumra

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Computer Shop Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-09-27

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ក្នុង​ហាងនិង​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការលក់និងទិញ 

​♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

+ មុខងារ​សម្រាប់​ Shop Owner

 • ពេល​មិនទាន់​មានគណនី នឹង​ធ្វើការ​Register auto ​បន្ទាប់មក​ទើបអាច​ធ្វើការ​Loginបាន ។
 • ពេលLoginហើយ អាចប្តូរUsername និង Password បាន ។
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៍មានរបស់ទំនិញ (Insert, Display, Search, Delete, Modify)  
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៍មានរបស់បុគ្គលិក (Insert, Display, Search, Delete, Modify) (Insert = Create Account ) មិនអាច​មានUsernameដូច​គ្នា​បានទេ ។
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៍មានរបស់អតិថិជន (Insert, Display, Search, Delete, Modify) (Insert = Create Account ) មិនអាច​មានUsernameដូច​គ្នា​បានទេ ។
 • អាច​កំណត់​Promote Code ​សម្រាប់​ធ្វើការ​Discount បាន2របៀបគឺ ធ្វើការ​កំណត់​ Promote Code ដោយខ្លួនឯង និង​ធ្វើការ​Randomដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។ រួច​កំណត់​ភាគរយនៃការDiscount
 • ដឹងពីHistory នៃការលក់ទំនិញ​ក្នុង​ហាង ។

+ មុខងារ​សម្រាប់​ Employee

 • ត្រូវ​បញ្ចូល​UsernameនិងPasswordទើបអាច​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​បាន ។
 • មានការRegister និង Login ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវធី ។
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៍មានរបស់អតិថិជន (Insert, Display, Search, Delete, Modify) (Insert = Create Account ) មិនអាច​មានUsernameដូច​គ្នា​បានទេ ។
 • អាចមើលនិងលក់ទំនិញ​ក្នុង​ហាង​និងចេញជាInvoiceជូនអតិថិជន ។
 • អាចមើលPromote Code ​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយShop Owner
 • ដឹងពីHistory នៃការលក់ទំនិញ​ក្នុង​ហាង ។

+ មុខងារ​សម្រាប់​ Customer

 • ត្រូវ​បញ្ចូល​UsernameនិងPasswordទើបអាច​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​បាន ។
 • មានការRegisterនិងLoginចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវធី (​មិនអាច​មានUsernameដូច​គ្នា​បានទេ)
 • អាចមើលនិងទិញទំនិញនៅ​ក្នុង​ហាង (ប្រើ​Promote Code ដើម្បី​បានការបញ្ចុះ​តម្លៃ) ។
 • ទទួលបានជាInvoiceពេលទិញរួច ។
 • អាចមើលអំពីHistory​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ក្នុង​ការទិញទំនិញ ។

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​ប្រាស់​៖

 • C/C++ Programming Language
 • IDE: Visual Studio Code

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​