ចេង សុកណេង

Cheng Sokneng

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Stock Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

Stock Management គឺជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​សរសេរ​ដោយភាសារ C# Programming Language ដើម្បី​សម្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង Stock ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • មានមុខងារ​បញ្ចូល​បន្ថែម​មុខទំនិញថ្មីៗ រួមទាំងពត៏មាន​លម្អិត​របស់​ផលិតផល​
  • អាច​បង្ហាញ​នូវ​រាល់ពត៏មាន​លម្អិត​របស់​ផលិតផល​នៅ​ក្នុង Stock
  • ​ផ្ដល់​ពត៏មាន​លម្អិត​នៃការលក់​ទាំងអស់​
  • សរុប​របាយការណ៍​យាងឆាប់​រហ័ស​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រប្រាស់

  • Visual Studio 2010
  • C# Progamming Language
  • Microsoft Database

​ទាញយក​