ចេង សុកណេង

ចេង សុកណេង

Cheng Sokneng

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន