ក្រិត តុលា

ក្រិត តុលា

Krith Tola

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន