ក្រិត តុលា

Krith Tola

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Hotel Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ព័ត៍មាននៃសណ្ឋាគារមួយ ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • ​គ្រប់គ្រង​់ព័ត៍មានរបស់អតិថិជន ព័ត៍មាននៃការចេញ និងចូលស្នាក់នៅរបស់អតិថិជន ។
  • ព័ត៍មាននៃបន្ទុប់នៅ​ក្នុង​សណ្ឋាគារ
  • ​សុវត្ថិភាព​ព័ត៍មាន ដោយមានការ​ប្រើ​ប្រាស់​ការ log in មុនពេល​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ ។
  • អ្នក​គ្រប់គ្រង​មាន​សិទ្ធ​ិ​ទូលំទូលាយ និងអាច​កំណត់​មុខងារទៅបុគ្គលិក​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ ។
  • មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ព័ត៍មាន ។
  • អ្នក​គ្រប់គ្រង​អាចទទួលបានព័ត៍មានប្រចាំ​ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ នៃការចូលស្នាក់នៅនិងការចាកចេញរបស់អតិថិជន ។
♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • Visual studio 2013 (C#)
  • Miscrosoft SQL server
  • Crystal Report
Username : ក្រិត តុលា / Password : 1111