ផាន លីហ៊

ផាន លីហ៊

Phan Ly Hor

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Web Development (Node.js)
  4. C++OOP
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap