ផាន លីហ៊

Phan Ly Hor

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Electric bill and Water bill Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-02-16

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ជួយ​សម្រួល​ដល់ Admin ​ដែល​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ប្រព័ន្ធ Electric bill and Water bill Management System ​ដែល​ដឹងពីទឹកប្រាក់​ដែល​អតិថិជនត្រូវបង់​ក្នុង​១ខែៗ ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ទៅលើ Electric or Water ហើយអតិថិជន​ក៏​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការបង់ទឹកប្រាក់ដូច​គ្នា​ផង​ដែល ដែល​បាន​បញ្ជាក់​យ៉ាង​ច្បាស់ថា​ក្នុង​ (1kwh or 1kib) ត្រូវបង់ប្រាក់ប៉ុន្មាន ដែល​ជាភាព​ងាយស្រួល​សម្រាប់​អតិថិជន នឹងទាន់ពេលវេលា ថែមទាំមិនបាត់​ទិន្នន័យ​របស់អតិថិជន​នោះទេ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- Admin អាច login username និង password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​

+ Option Admin

→ Staff Menu

+ Insert staff + View all staff + Search staff + Update staff + Delete staff

Manage Electricity bill

+ Customer payment electricity + Invoice payment

Manage Water Bill

 + Customer payment electricity + Invoice payment

Option user

- promote code to get discount - payment for electricity - payment for water - view payment history

♦ ផលវិបាក៖

​មិនអាច​ប្ដូរ Username និង Password បាន

បច្ចេកទេស​ប្រើ​

- C++ Programing Language  - File binary  - Dev C++

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយ​កម្មវិធី​