ផាន លីហ៊

Phan Ly Hor

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រ Angkor Cycle

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង