នុច ចំណាន

Nuch Chamnan

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Testing Management

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-03-19

♦ ពិពណ៍នាស្នាដៃ

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការតេស្ត​សមត្ថភាព​សិស្សមុននិងចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរៀន​វគ្គ C/C++ , C++OOP និង C# Beginner ​ដែល​តេស្ត​ដូចជា Typing , លំហាត់ ជាដើម ។

លក្ខណ:​ពិសេស​

- User អាច Create a new accounts ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​ប្រាស់​

- User អាចតេស្ត Typing ដើម្បី​អាចចូលចុះ​ឈ្មោះ​រៀន​វគ្គ​ C/C++ បាន ។

- User អាចតេស្ត លំហាត់ C/C++ ៤ លំហាត់ ដើម្បី​ចូលចុះ​ឈ្មោះ​រៀន​វគ្គ​ C++OOP បាន ។

- User អាចតេស្ត លំហាត់ C++OOP ៤ លំហាត់ ដើម្បី​ចូលចុះ​ឈ្មោះ​រៀន​វគ្គ​ C# Beginner បាន ។

- រាល់​ទិន្នន័យ​ Student និង​ទិន្នន័យ​ Account User អាច View , Search , Update , Delete

- User អាចផ្លាស់ប្តូរពណ៍ Background Panel ខាង​ស្ដាំ​បាន

  ផលវិបាក

- គឺ User អាចចូលតេស្តបាន​ច្រើន​ដង 

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

· C# Programming Language · Visual Studio 2022 · Text File

Email : nantiliecc@gmail.com Password : 55555

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង