​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់ភេសជ្ជៈ

បង្កើតដោយ៖ កៅ បញ្ញា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​លើអាជីវកម្ម លក់ភេសជ្ជៈ ដែល​ក្នុង​នោះរួមមាន ការ​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក ការលក់ និង មាន​របាយការណ៍​ជាប្រចាំ​ថ្ងៃ ខែ និង ឆ្នាំ ។

លក្ខណ:​ពិសេស ៖

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • Microsoft Visual Studio 2013 (C#)
  • Microsoft Access
  • Crystal Report
ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង