កៅ បញ្ញា

Kao Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់ភេសជ្ជៈ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​លើអាជីវកម្ម លក់ភេសជ្ជៈ ដែល​ក្នុង​នោះរួមមាន ការ​គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក ការលក់ និង មាន​របាយការណ៍​ជាប្រចាំ​ថ្ងៃ ខែ និង ឆ្នាំ ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

  • ​ប្រព័ន្ធ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ដោយ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មាន ឈ្មោះ និង លេខ​សម្ងាត់ ដើម្បី​ធ្វើការ​ចូលទៅ​ប្រើ ។
  • ​កំណត់​សិទ្ធ​ិ​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ (ឧទាហរណ៍ : Seller មាន​សិទ្ធ​ិ​ត្រឹមតែលក់ ចំណែក Admin មាន​សិទ្ធ​ិ​គ្រប់បែប​យ៉ាង) ។
  • ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការរក​ទិន្នន័យ​របស់ភេសជ្ជៈ និង​ចំណេញ​ពេលវេលា
  • មាន​របាយការណ៍​ជាប្រចាំ​ថ្ងៃ ខែ និង ឆ្នាំ​
  • ដឹងចំនួនជាក់លាក់របស់ភេសជ្ជៈ​ដែល​ត្រូវលក់បាន
♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖
  • Microsoft Visual Studio 2013 (C#)
  • Microsoft Access
  • Crystal Report