កៅ បញ្ញា

កៅ បញ្ញា

Kao Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming