ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ

ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ

Chum Sopanhapich

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន