ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ

ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. PHP & My SQL
  3. C# Beginning

ស្នាដៃ