ខេម ទិត

ខេម ទិត

​មកពី ៖ Preah Kossomak Polytechnic Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning

ស្នាដៃ