ខេម ទិត

ខេម ទិត

Khem Tith

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Preah Kossomak Polytechnic Institute (PPI)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន