ខេម ទិត

Khem Tith

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី Preah Kossomak Polytechnic Institute (PPI)

Sale Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ក្នុង​លក់ទំនិញនៅតាមហាងទំនិញនិង Star mart នានា ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

 • មាន Interface ងាយស្រួល​មើល និង ងាយយល់
 • ​ធ្វើការ LOGIN ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី (Userid និង Password)
 • Admin ឫ Manger អាច​ធ្វើការ​បង្កើត​គណនីថ្មី​ឲ្យ User នឹងលុបគណនី​ណាមួយ​បាន
 • Admin ឫ Manger មិនលុបគណនីខ្លួនឯងដែរ​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់​បានទេ
 • អាច​ឲ្យ User ដឹងថាតើទំនិញណាលក់ដាច់​ជាងគេ​ប្រចាំខែ
 • មានការ​បង្ហាញ​ប្រាប់​នៅពេល​ទំនិញជិតអស់ពីស្តុក ឬ ជិតផុតសុពលភាព​ប្រើ​
 • ​គ្រប់គ្រង​លើ​របាយការណ៍​ចំណូល​ចំណាយ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ នឹងប្រចាំខែ
 • User បែងចែកជាពី​គឺ៖ Admin ឫ Manger (អាច​ប្រើ​ប្រាស់​រាល់ Option ទាំងអស់​ក្នុង System) និង Seller (អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បានតែការលក់ និង Option មួយចំនួនតែប៉ុនោះ)
 • អាច​រក្សាទុក លុប កែប្រែទំនិញ​ក្នុង​ស្តុកបាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​តាមរយៈ​លេខកូដទំនិញ
 • ​គ្រប់គ្រង​ការលក់ និង ការនាំចូលទំនិញ
 • ​អនុញ្ញាត​ឲ​ឲ្យ User ប្តូរ Password ដោយខ្លួនឯងបាន
 • អាច​ស្វែងរក​ទំនិញនៅ​ក្នុង​ស្តុកបាន​រហ័ស​តាមរយៈ​លេខកូដឫ​ឈ្មោះ​ទំនិញ
 • រាល់ទំនិញចូល​ត្រូវបាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស្តុកដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​
 • ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិកនិងអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ទាំងអស់​
 • លក់ទំនិញ​តាមរយៈ​លេខកូដទំនិញបាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល​
 • ​ការពារ​Textbox មួយចំនួនពីការ​បញ្ចូល​អក្សរនៅ​ក្នុង​Textbox ដែល​ត្រូវតែ​បញ្ចូល​លេខ (Ex. Textbox តំម្លៃ, Textbox ចំនួន, លេខ​ទូរសព្ទ ជាដើម)
 • ទំនិញ​ដែល​ជិតអស់ពីស្តុក នឹងត្រូវ​បង្ហាញ​ផ្នែក​ខាងលើ​នៃស្តុកទំនិញ​ដែល​ងាយស្រួល​ឲ User ដឹងជាមុន ដើម្បី​ទិញទំនិញ​បន្ថែម​ទៀត

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

 • Visual Studio 2015
 • Photoshop CC 2015
 • MS. Access

Username: M001 Password: 12345

  📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង