ឃួន អាឡិចហ្សា

Khoun Alexa

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Alexa's Mart Management system

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-05-24

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ដែល​គឺធ្វើឡើង​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ទិញទំនិញនៅ​ក្នុង​ម៉ាតមួយកន្លែងនិង​សម្រាប់​ម្ចាស់ហាងអាច​គ្រប់គ្រង​ទំនិញបាន ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

• មានការ log in username and password ដើម្បី​ចូលទៅ​កម្មវិធី​

• មានមុខងារបញ្ចាក់​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​និង​ម៉ោង ជាមួយការ​បង្ហាញ Username និង password 

• មាន input សម្រាប់​បញ្ចូល​មុខទំនិញ​ទៅកាន់ Beverage ,Snack ,Cosmetic.

• មាន Delete សម្រាប់​ធ្វើការ​លុប​ទៅលើ​មុខទំនិញ​ណាមួយ​ក្នុង Beverage ,Snack ,Cosmetic.

• មាន Search សម្រាប់​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ទៅលើ​មុខទំនិញ​ណាមួយ​ក្នុង Beverage ,Snack ,Cosmetic.

• មាន View សម្រាប់​ធ្វើការ​បង្ហាញ​នូវ​ចំនួនទំនិញ​ទាំងអស់​ដែល​មាននៅ​ក្នុង file Beverage ,Snack ,Cosmetic.

• មាន update សម្រាប់​ធ្វើការ​បន្ថែម ឬ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទិន្នន័យ​របស់ទំនិញ ។

• មានកន្លែង​សម្រាប់​ឲ្យ User ធ្វើការ​ទិញទំនិញតាម​ប្រភេទ​នីមួយៗ​

• មានចេញជាតារាងវិក័យបត្រ​នៅពេល User ធ្វើការ​ទិញទំនិញរួច ។

បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

•  C++ Programming Language

•  File binary

•  Dev C++

username= alexa  && password= 1234

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង