សុខ លាងស៊ីវ

សុខ លាងស៊ីវ

Sok LeangSiv

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Paragon University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C++OOP

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន