សុខ លាងស៊ីវ

Sok LeangSiv

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Paragon University

Library Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2022-11-04

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងជា​ពិសេស​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​សម្រួល ដល់​ការងារ​របស់សាលា និង អ្នក​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ឲ្យ​មានភាព ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ឪ្យកាន់តែមានប្រ​សិទ្ធ​ភាព និងឆាប់​រហ័ស​ជាងមុន ។ អ្នក​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​សាលា អាច​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ ទិន្នន័យ​ទាំងអស់ នឹងរក្សារាល់​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ដែរគាត់បាន​បញ្ចូល​រួច ដោយ Admin គ្រាន់តែ​បញ្ចូល​នៅ Username នឹង Password ជាមុនសិន ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់ Menu ហើយគាត់អាច​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​បណ្ណាល័យការលក់សៀវភៅ គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បគ្គុលិក និង មាន Casio សម្រាប់​គិតលេខ ព្រមទាំង ពិន្ទុ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​សម្រាប់​សិស្សយកទៅ​ប្រើ​ការ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖
- Admin អាច Login Username នឹង Password ដើម្បី​រក្សា​សុវត្ថិភាព​ទិន្នន័យ​មុន ចូល​ទៅកាន់​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ ដែល​សំខាន់​ដូច​ខាងក្រោម​៖
+ Menu
- Borrow Book, - Sell Book, - Staff, - Gpa Calculator, - Calculator, - Exit

+ Borrower Menu
- Insert Book, - View Borrower, - Search Borrower, - Update Borrower, - Delete Borrower Name, - Go Back To Menu
+ Sell Menu
- Insert Invoice, - View All Books, - Search Books, - Update Books, - Delete Books, - Go Back To Menu
+ Staff Menu
- Insert Staff, - View All Staff, - Search Staff, - Update Staff, - Delete Staff, - Go Back To Menu
+ Gpa Calculator
- នៅ​ក្នុង Gpa Calculator អាចឪ្យ User បញ្ជូលបានប្រាំមួយមុខវិជ្ជារួមមាន​ដូចជា​៖
- Computer science, - Economics, - Mathematic, - Management Information System, - Khmer, - English
+ Calculator
នៅ​ក្នុង Calculator អាចឪ្យ User បញ្ជូលបានប្រាំ Function រួមមាន​ដូចជា​៖
- Plus (+) , - Minus (-) , - Multiple (*) , - Division (/) , - Go back to Menu
បច្ចេកទេស​ប្រើ​

  • C ++ Programming language
  • File Binary
  • Dev C++

→ Username : Rodwell & Password : 0967639355
📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​