ហ៊ន់ ណាំហ័ង

Houn Namhorng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Mart Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង Star Mart

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

 • Security ដោយការ Log in ជាមុន ដើម្បី​ប្រើ​ប្រាស់ (ករណី User Log in ខុសបីដង System និងផ្អាក​ដំណើរ​ការ​រយៈពេល 20 វិនាទី ក្នុង​អំឡុងពេលនោះ វា​ផ្ញើ​សារចូល​ទៅកាន់ Email របស់ User Admin ដើម្បី​ប្រាប់ដំណឹង) ។
 • ​នៅពេល User ណាមួយ​ភ្លេចលេខកូដ Admin គ្រាន់តែ Click លើប្រអប់ Message ត្រង់ទីតាំងរបស់ User នោះ នោះ System និង​ផ្ញើ​លេខ​សម្ងាត់​ចូល​ទៅកាន់ Email របស់ User នោះតែម្តង
 • User បែងចែកជាពីរ​គឺ៖ Admin (អាច​ប្រើ​ប្រាស់​រាល់ Option ទាំងអស់​ក្នុង System) និង User (អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បានតែការលក់ និង Form មួយចំនួន)
 • ​ផ្ដល់​សិទ្ធ​ឲ User Admin អាច​បង្កើត​នូវ User បន្ថែម​ទៀតបាន
 • ពេល Connection ទៅកាន់ Database មិន​ស្គាល់ System និង បង្ហាញ​នូវ Form Connection ដោយ Automatic នៅពេល​ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការ​កម្មវិធី ដើម្បី​ឲ User បំពេញ​នូវ Connection សារជាថ្មីដោយមិនបាច់ឲ Programmer ចូលទៅកែកូដម្តងទៀត
 • អាច​រក្សាទុក លុប កែប្រែទំនិញ​ក្នុង​ស្តុក និងអាច​ស្វែងរក​ទំនិញផ្សេងៗ​តាមរយៈ​លេខបារកូដ
 • Alert Message នៅពេល​ទំនិញជិតអស់ពីស្តុក ឬ​អស់ពីស្តុក និងជិតផុតសុពលភាព​ប្រើ​
 • ​គ្រប់គ្រង​ការលក់
 • ​គ្រប់គ្រង​លើ​របាយការណ៍​ចំណូល​ចំណាយ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ នឹងប្រចាំខែ
 • អាចឲ User ដឹងថាតើទំនិញណាលក់ដាច់​ជាងគេ ។
បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖
 • Visual Studio 2013
 • DevComponents DotNetBar 12.1.0.0
 • C# Programming Language
 • Sql Server 2014
 • Crystal Report
Username : U002
Password : admin
  ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង