ហ៊ន់ ណាំហ័ង

ហ៊ន់ ណាំហ័ង

Houn Namhorng

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Project
  2. C/C++
  3. Java Programing
  4. PHP & My SQL
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន