ការទស្សន៍​ទាយ​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​កំណើត​រកគូអនាគត

បង្កើតដោយ៖ ឆាយ លីន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

កម្មពិធីនេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ទស្សន៍​ទាយរកមើលគូព្រេង

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

ចុច​ទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង