ឆាយ លីន

ឆាយ លីន

Chhay Lin

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. SQL Server 2008 (Developer)
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming