ឆាយ លីន

Chhay Lin

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Computer Shop Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​សម្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់ហាងលក់ Computer មួយ ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស ៖

 • អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ជាMulti User (អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន) បាន
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន User ដែល​កំពុង​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ និងអាចកាត់​ផ្ដាច់​User នោះចេញពី​ប្រព័ន្ធ​ក្នុង​ករណីចាំបាច់​ណាមួយ​
 • មាន User Management សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​សិទ្ធ​ិ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​
 • ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិក អតិថិជន និងអ្នក​ផ្គត់ផ្គង់​
 • ​រក្សាទុក​្ខគ្រប់ប្រតិបត្តិការណ៍​របស់អ្នក​ដែល​បានចូល​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​
 • អាចព្រីនកាត​សម្រាប់​បុគ្គលិក ដែល​បំពាក់ជាមួយ Barcode និង QR Code
 • ​គ្រប់គ្រង​ស្តុកទំនិញ
 • មានក្រាហ្វ​បង្ហាញ​ឲ្យ​ដឹងរាល់ទំនិញ​ដែល​ជិតអស់ពីស្តុក
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​លក់ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
 • មានBarcode​សម្រាប់​បាញ់លើទំនិញរាល់ការបញ្ជាទិញ
 • មានវិក័យប័ត្រ​សម្រាប់​អតិថិជន
 • ​គ្រប់គ្រង​អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំ​ថ្ងៃ​
 • មាន​របាយការណ៍​បុគ្គលិក អ្នក​ផ្គត់ផ្គង់ ទំនិញ និង លក់ ។ ល ។

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

 • Visual Studio Enterprise 2015
 • SQL Server 2012
 • Adobe photoshop CC 2014

User name: admin

Password: 123456

  📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង