គង់​ ច័ន្ទរក្សា​

គង់​ ច័ន្ទរក្សា​

Kong Chanraksa

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. Mobile App (Flutter)
  3. HTML+HTML5&CSS
  4. Java Programing
  5. JavaScript + Jquery
  6. C++OOP
  7. Python
  8. C# Beginning
  9. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap