គង់​ ច័ន្ទរក្សា​

គង់​ ច័ន្ទរក្សា​

Kong chanraksa

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Java Programing
  4. C++OOP
  5. Python
  6. Website Design With CCSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន