ស៊ន ចាន់ឆៃហុង

ស៊ន ចាន់ឆៃហុង

Sorn Chanchhaihong

ឆ្នាំសិក្សា 2022

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++