ស៊ន ចាន់ឆៃហុង

Sorn Chanchhaihong

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Hospital Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-03-26

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិកនិង អ្នកជំងឺ នៅ​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យដោយអាច​ឲ្យ admin ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​បាន ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

→  Admin អាច login username និង password ដើម្បី​ចូលទៅ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ផ្សេងៗ​ដូចជា​៖

Username: admin Password: 1122

→  Patient Data  

- Insert Patient  - View all Patient - Search Patient by ID

- Update Patient by ID  - Delete Patient by ID - Medicine Data  - Insert medicine

- View all medicine - Search medicine by code - Update medicine by code  - Delete medicine by code

 Staff Data

- Insert staff  - View all staff  - Search staff by ID - Update staff by ID

- Delete staff by ID  

 Sell Medicine

- អាចលក់ថ្នាំ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង Stock និង ចេញជា invoice ចូលអតិថជន

អាចមើល invoice history បាន

→ ផលវិបាក

- មិនអាច​ផ្លាស់ប្តូរ Username និង Password បាន

→ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

- C++ Programming - Dev C++  - File Binary

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​